Hjelp til i dette doktorgradsstudien ved å svare på noen spørsmål:
Som en del av et doktorgradsprosjekt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, skal vi undersøke sykdom og bruk av helsetjenester
hos prematurfødte barn i alderen 0-12 år. Målet er å frembringe ny kunnskap som er nyttig både for barna, de pårørende og helsetjenestene. For å sikre at forskningen oppleves nyttig er vi opptatt av brukermedvirkning, og ønsker innspill fra flest mulig foreldre/foresatte som har opplevd å få et (eller flere) barn født prematurt. Vi inviterer deg med dette til å delta i en kort spørreundersøkelse, der du får mulighet til å dele dine erfaringer med oss. Vi ønsker innspill fra foreldre med barn som er under 13 år i 2023. Dine innspill vil behandles anonymt, og det vil ikke framgå av noe publisert materiale fra undersøkelsen hvem som har svart. 

Trykk på bilde under for å komme til undersøkelsen.