Pressemelding

Endring i regelverket for pleiepenger fra 1. oktober 2017

Den 1. oktober ble det nye regelverket for pleiepenger tatt i bruk. De største endringene i regelverket gjelder lengden på å motta pleiepenger, at pleiepengene graderes ned til 66 % av lønnsinntekt etter 1 år, funksjonshemmede over 18 år faller fra ordningen, hvert barn får sin kvote med pleiepenger, og at kravene til sykdomsbilde blir mindre strenge slik at flere skal kunne motta pleiepenger.

Vi i Prematurforeningen ser at denne endringen berøre vår brukergruppe, derfor mener vi det er viktig at vi gjør oss opp noen meninger om endringene som er gjort.
Hvordan berører dette oss?

Våre brukere er i sitt mest sårbare i nyfødtperioden. Da barna er inneliggende på høyintensiv avdeling for pleie og tilsyn. I denne første fasen har begge foreldre rett på pleiepenger, og frem til barnets tilstand er avklart. Om barnet klarer seg forholdsvis bra etter denne første fasen mister foreldrene retten til at begge mottar pleiepenger. De kan velge å dele 50 % hver, eller at en forelder mottar 100 %. Når barnet skrives ut av sykehus frafaller retten til pleiepenger for begge foreldre, så lenge ikke barnet fortsatt trenger oksygen behandling.

Positiv effekt av ny regelverk for pleiepenger ved avansert hjemmesykehus

I de senere år har flere sykehus i Norge utarbeidet et tilbud om avansert hjemmesykehus[1]. Dette gjelder for barn fra 0 til 18 år, hvor man velger å flytte ”sykehuset”hjem for at barnet ikke skal trenge å være så lenge på sykehus. Barnet må da være så ”frisk”at det ikke trenger intensiv pleie lenger.

Så tenk deg at det er et barn som kommer til verden i svangerskaps uke 31. Etter en uke i første fase finner man ut at barnet er frisk og klarer seg selv uten pustestøtte. Men barnet har store utfordringer med ernæring. Barnet er da kommet til svangerskapsuke 32 og er fortsatt liten og veldig sårbar, men man ser at barnet ikke trenger høy intensiv behandling lengre. Barnet skrives ut etter 3 uker på sykehus med avansert hjemmesykehus i stede.

Etter det gamle lovverket må barnet enten være innlagt på helseinstitusjon eller være livstruende/ alvorlig sykt for at foreldrene skal ha rett på pleiepenger[2]. Det vil si at når de nå kommer hjem, starter mors permisjonen 7 uker før opprinnelig termin (altså i svangerskaps uke 33), som igjen fører til at foreldrepermisjonen ender tilsvarende tidlig (7 uker før barnet fyller 1 år, korrigert).

Med det nye regelverket mener vi det er fordelaktig og en positiv effekt for våre brukere at pleiepengeordningen åpner for at foreldre med syke, skadet eller lyter[3] barn kan få pleiepenger. Dette vil gi en positiv effekt til de familiene som har ”friske” nok barn som ikke trenger å være på sykehus lengre, men som det allikevel er noe ekstra med. Ut i fra sykdomstilstand kan de nå ha krav på pleiepenger der det er behov for pleie utover det friske barn har. Dette kan gi en mer gunstig start på foreldrepermisjonen, og barna slipper å tyvstarte på barnehage livet.

Negativ effekt på ny regelverk for de familiene med kronisk-/ alvorlig syke barn

Premature barn kommer til verden før de er modne for livet utenfor mors mage. Det er derfor viktig, i den første fasen, og la disse barna modnes og få omsorg i takt med hvert enkelt barns utvikling[4]. Prematurforeningen er opptatt av ny forskning som forteller at det er viktig at premature barn skjermes fra for mye sanseinntrykk i den første fasen, da barnets umodne hjerne gir dårligere regulering av disse inntrykkene. Samtidig sier forskning at hud mot hud kontakt[5] er meget viktig for barnets trivsel og vekst. Flere sykehus legger til rette for familiebasert omsorg. Derfor er det viktig at økonomiske ordninger, som gir omsorgspersoner rett til å være med barna, er godt utarbeidet for denne pasientgruppen.

Vi mener at ny kunnskap er viktig å bruke i arbeid med premature. Legger vi tilrette for at premature barn kan modnes på en riktig måte, og få tilstrekkelig med omsorg av mor/far, kan dette få store positive ringvirkninger i forhold til de senskadene vi ser premature kan slite med videre i livet.

En annen utfordring premature barn kan ha, som kan være krevende i flere år frem i tid, er umodne lunger. Disse barna trenger tilsyn dag og natt, spesielt i perioder hvor det er ekstra stor infeksjonsfare i barnehage/skole er disse barna ekstra utsatt. Premature barn som har hatt en alvorlig sykdomshistorie i nyfødtperioden kan også få varige mèn som for eksempel større eller mindre grad av CP. Disse familiene vil kunne lide av den nye ordningen, når det nå setter en maks tid for utbetaling av pleiepenger på 1300 dager pr. barn.

Prematurforeningen forstår at pleiepengeordningen ikke er en permanent løsning. Men de familier som har kronisksyke eller alvorligsyke barn som er pleietrengende utover pleiepengeperioden faller ut av systemet slik det nye regelverket står i dag.

Prematurforeningen mener derfor at:

  • nye krav om sykdomstilstand som er blitt mindre strenge bør forbli uendret.
  • nye krav om grenser for lengde på pleiepengeordning bør bortfalle, eller man utarbeider en ny ordning som fanger opp brukere som faller utenfor, men som allikevel er pleietrengende.
  • ny ordning om reduksjon av inntekt etter 260 dager bør strykes.
  • ny ordning om at utviklingshemmede over 18 år faller fra ordningen bør endres til å gjelde denne målgruppen, eller man utarbeider en ny ordning som fanger opp disse brukerne som fortsatt er pleietrengende etter fylt 18 år.

 

Vi minner om FNs barnekonvensjon punk 3 som sier:
Alt myndigheter og organisasjoner gjør som angår barn, skal ta hensyn til barnas beste. Staten skal sørge for at tilbud for barn følger regler som er bestemt.

 

Fotnoter:

[1] http://sykehusbarn.no/avansert-hjemmesykehus-for-barn/

[2] http://www.dinerstatning.no/nyheter/n%C3%A5-blir-det-lettere-%C3%A5-f%C3%A5-pleiepenger-for-pleie-av-syke-barn

[3] Lyte = medfødte tilstander

[4] http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/familiesentrert-utviklingstilpasset-omsorgsmodell-nidcap

[5] http://forskning.no/helse-forebyggende-helse-barn-og-ungdom/2016/12/kenguru-metoden-hjelper-tidlig-fodte-helt-til-de-er