Dato: 30.09.2017
Tid: 17.00 – 18.30
Sted: Peppes pizza, Karl Johans gate 1
Bevertning: enkel servering
Vi i Prematurforeningen ønsker å invitere deg til et ekstraordinært årsmøte.
Årsaken til dette ekstraordinære årsmøte er at styre mener det er nødvendig med et revisorbytte.
Det er ingen dramatikk i dette, men avstanden til nåværende revisor som er avgjørende for dette ønske.
Når vi først inviterer til årsmøte ønsker vi i tillegg å gå igjennom vedtektene våre.
Vedtektene slik de står i dag og forslag til ny ordlyd i vedtektene ligger lengre ned på siden.
Stemmeberettiget er alle våre betalende medlemmer, ønsker du å komme å bruke din stemme send oss en mail på:
post@prematurforeningen.no innen 23.09.2017
Vel møtt!

 

VEDTEKTER FOR PREMATURFORENINGEN

 1. Foreningens formål er å arbeide for premature barn og deres families situasjon.
 2. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes innen 31.05 hvert år.
  Innkallingen skal skje med minst tre ukers varsel. Sakslisten skal følge med innkallingen.
  Årsmøtet behandler:
  – Valg av ordstyrer og referent.
  – Årsberetningen og regnskapet i revidert stand.
  – Innkomne forslag.
  – Valg av styret.
  Stemmeberettigede er alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år.
  Når ikke annet fremgår av lovene, avgjøres alle saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør avtroppende leders stemme utslaget.
 3. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel.
 4. Foreningen ledes av et styre på minst 3 medlemmer, deriblant leder, nestleder og kasserer. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.
  For å være vedtaksført må et flertall av styrets medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
 5. Endringer av foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Paragrafen om oppløsning av foreningen kan ikke endres.
 6. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslaget har vært ført opp på sakslisten. Blir forslaget vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte minst en måned senere. For at foreningen skal oppløses må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall.
  I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens eiendeler et humanitært formål som vedtas i forbindelse med vedtaket om oppløsning.
  Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i samsvar med dette, vedtas som annen lovendring.

Forslag til ny ordlyd i vedtekten

 • 1 Hva er Prematurforeningen
  Prematurforeningen er en ideel organisasjon drevet frivillig av foreldre til premature barn. Prematurforeningen arbeider for de premature barna og deres familie.
 • 2 Formål
  Prematurforeningens mål er:
 • å gi foreldre med barn som er født prematur støtte og nyttig informasjon.
 • å være en møteplass og formidle kontakt mellom foreldre med premature barn.
 • å være aktiv formidler av prematures og pårørendes erfaringer til fagfolk, politikere og myndigheter.
 • å påvirke politikere og myndigheter for å få gjennom endringer som ivaretar premature og deres pårørende.
 • å bidra til økt kunnskap hos foreldre, pårørende, helsepersonell og andre.
 • å arbeide for å sikre optimal helse og utvikling for barna, ved å fremme bruk av de beste dokumenterte behandlingsmåtene.
 • Å bidra i forskningsprosjekter knyttet til premature og helse med brukerkompetanse og annet.
 • 3 Medlemskap og kontingent
  Hovedmedlemmer: Personer som betaler den årlige kontingenten.
  Familiemedlemmer: Personer i samme husstand som et hovedmedlem.
  Årlige kontingent fastsettes på årsmøte.
 • 4 Årsmøtet
  Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og avholdes innen 31.05 hvert år.

   

  Innkallingen skal skje med minst tre ukers varsel. Sakslisten skal følge med innkallingen.

   

  Årsmøtet behandler:
  – Valg av ordstyrer og referent.
  – Årsberetningen og regnskapet i revidert stand.
  – Innkomne forslag.
  – Valg av styret.

   

  Stemmeberettigede er alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år.

   

  Når ikke annet fremgår av lovene, avgjøres alle saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør avtroppende leders stemme utslaget.
 • 4-1 Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel.
 • 5 Styret
  Foreningen ledes av et styre på minst 3 medlemmer, deriblant leder, nestleder og kasserer.
  Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

   

  For å være vedtaksført må et flertall av styrets medlemmer være tilstede.
  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
 • 5 -1 Styrets oppgaver
  Styret har ansvaret for Prematurforeningen sin drift og skal følge vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. Styret bør avholde minst 4 styremøter gjennom året. Daglig leder følger opp de løpende arbeidsoppgavene i foreningen etter fullmakt fra styret.
 • 6 Organisasjonsledd
  Lokalavdelinger opprettes der det finnes lokalt initiativ og ledes av en lokal leder. Lokalavdelingene følger foreningens vedtekter og kan søke hovedforeningen om støtte.
 • 7 Oppløsning
  Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslaget har vært ført opp på sakslisten. Blir forslaget vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte minst en måned senere. For at foreningen skal oppløses må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall.

   

  I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens eiendeler et humanitært formål som vedtas i forbindelse med vedtaket om oppløsning.

   

  Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i samsvar med dette, vedtas som annen lovendring.
 • 8 Endring av vedtektene
  Endringer av foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Paragrafen om oppløsning av foreningen kan ikke endres.