Forskning viser at enkelte opplever fødselen som så vanskelig at de oppfyller kriteriene for en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Per i dag kartlegger man ikke kvinners og menns opplevelse av fødsel på en systematisk måte, og mange fanges dermed ikke opp, fanges opp sent, eller symptomene mistolkes som f.eks. depresjon.
Forskere i England har utviklet et måleinstrument som har vist seg nyttig i å avdekke PTSD knyttet til fødsel for både mødre og fedre. Hovedformålet med denne studien er å undersøke om skalaen kan fungere godt for foreldre i Norge. I tillegg vil den gi oss verdifull kunnskap om hvordan helsepersonell best mulig kan ivareta mødre og fedre før, under og etter fødsel.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Rikshospitalet.

Hvem kan delta i studien?
Kvinner som har født barn i løpet av det siste året og menn som har blitt far i løpet av de siste 18 månedene.