Spørsmål og svar

Finnes det studier som viser at premature har mer reguleringsvansker i sped-småbarnsalder?

 

Er det mange premature som får hjerneblødning og blodpropp etter fødsel?

 • Prematur fødsel innebærer en risiko for hjerneblødning spesielt de første dagene og for de aller minste og de som er syke ved fødsel og ligger på respirator. Det er store svingninger i blodtrykk de første dagene etter fødsel.

 

Vet man noe om rusbruk og prematuritet?

 • Det kan se ut til at premature bruker mindre alkohol og rusmidler og har mindre utagerende atferd enn terminfødte, men dette vet vi ikke nok om.

 

Hei, ser man noen sammenheng mellom prematuritet og autoimmun sykdom?

 • Noen studier tyder på lavere risiko for allergier og autoimmun sykdom, dette er et område det forskes på, for det kan faktisk hende at premature har noen faktorer som er gunstige for immunforsvaret senere i livet.

 

Er det sammenheng mellom matematikkproblemer/dyskalkuli og prematuritet?

 • Ja, det er funnet en sammenheng mellom dette, premature scorer noe lavere på matematiske tester.

 

Er det vanlig for premature å ha særinteresser?

 • Premature har økt forekomst av autismespektertrekk, og særinteresser kan være en del av dette bildet.

 

Er det sammenheng mellom håndtering/takling av stress og prematur fødte barn? Mener å ha lest om dette.

 • Det er forsket en del på at høyt stressnivå (dvs høyt adrenalin nivå, av ulike grunner som sykdom eller stressende påkjenninger) under svangerskap/tidlig i livet gir økte stress responser senere.

 

Hei, ser dere noen sammenheng mellom trange forhold/stenoser i nakke og rygg?

 • Hei, dette har vi ikke forsket på og jeg kjenner ikke til studier på dette. Men det er ikke funnet at premature har mer muskel/skjelettsmerter enn terminfødte.

 

Har utmattelse og trøtthet noe med at jeg er født ekstremt prematur?

 • Vi har ikke funnet holdepunkter for at premature er mer utsatt for utmattelse eller trøtthet i vår forskning ved NTNU. Få andre har forsket på dette, og vi vet lite om fatigue og kronisk utmattelse hos premature senere i livet.

 

Ser dere økt risiko for overdiagnostisering av premature fordi man «leter» etter feil og er veldig bevisst på dette, eller vet dere om det er forsket på dette?

 • Ja, det kan være en risiko spesielt under de årene man har oppfølging kan man finne diagnoser spesielt på de som følges i høyrisikoprogram (<28 uker eller annen høy risiko følges til de er 5 år) og som kanskje ikke hadde vært stilt så tidlig for de som ikke følges. Dette er noe vi er oppmerksomme på.

 

Vi opplever at HABU er veldig imot utsatt skolestart, selv om vi føler at det er rett for vårt barn. vet dere noe om forskning ang utsatt skolestart?

 • I Norge har man generelt vært tilbakeholdne med utsatt skolestart. Vi vet at de som fødes sent i året og derfor er unge i sin klasse i barneskolen har økt bruk av ADHD medisiner. Vi vet ikke nok om utsatt skolestart kan rette opp dette, og ikke hvordan det virker på premature å være relativt unge i sin klasse.

 

Ønsker å kunne lese Powerpoint foilene, er det mulig å få se de?

 • Ja, de er lagt ut på Facebook-arrangementet nå 😊

 

Vi har ikke fått noe oppfølgning av det offentlige. Hvor kan man henvende seg for å få hjelp?

 • Fastlegen er den man henvender seg til og som kan hjelpe dere videre med henvisning til rette instans(er).

 

Hva med mat/spiseforstyrrelser og prematuritet, skal dette forskes på?

 • Det er en del forskning på spisevansker hos premature i tidlig barndom, som viser at slike vansker er svært vanlige hos premature (ca 40% av premature har slike vansker. For anorexi er det noen studier som tyder på økt forekomst hos premature, men nylig var disse stduiene vurdert til å være av lav kvalitet og at det må bedre studier til.

 

Er nonverbale lærevansker (NLD/NVLD) vanlig hos for tidlig fødte?

 • Vi har i vår forskning ved NTNU funnet at premature med svært lav fødselsvekt har økt forekomst av lærevansker, både verbale og non-verbale.

 

Uregelmessig menstruasjon er det vanlig hos premature?

 • Det er funnet at tidspunkt for pubertet kan være påvirket, men vet ikke om uregelmessig menstruasjon.

 

Vanlig å slite med hukommelsen?

 • Ja, vi har funnet at premature gjør det dårligere på hukommelsestester i vår forskning ved NTNU.

 

Hvordan fortelle mitt barn at h*n er født ekstremt prematur?

 • Nå vet jeg ikke hvor gammelt barnet ditt er, men jeg tenker at det er naturlig å snakke om når barnet blir interessert i å se på babybilder av seg selv og sin egen historie. Da kan man fortelle at barnet er unikt fordi det klarte seg når det ble født så veldig for tidlig.

 

Vanlig å være skjeløyd?

 • Ja, vi har funnet økt forekomst av skjeling i vår forskning ved NTNU, sammen med redusert synsskarphet og samsyn ved 14 års alder. Dette kunne til en viss grad forklare noe av den dårligere motorikken, men de fleste hadde likevel relativt godt syn.

 

Fravær av oppfølging etter utskrivelse av NICU, vet dere om det er snakk om at det skal bli mere oppfølging etter utskrivelse?

 • Alle sykehus i Norge følger Nasjonale faglige retningslinjer der de aller minste med fødselsvekt under 1000g eller født før uke 28 følges jevnlig opp i spesialisthelsetjenesten frem til skolestart. Helsestasjoner skal gi et utvidet tilbud til alle premature, men dette er noe som praktiseres noe ulikt. I Trondheim kommune følges alle under 1500 gram tettere av både helsesykepleier, fysioterapeut og PPT.

 

Var for lyd er det vanlig?

 • Vi kjenner dessverre ikke til noe forskning på området.

 

Er tåspissgange vanlig for premature? Og hvor lenge varer denne gangen?

 • Ja, det er økt forekomst av tågange hos premature, i de fleste tilfeller går dette over i 2-3 års alderen. Hvis det varer lenger, kan det også være tegn på cerebral parese.

 

IBS- irritabel tarm, er det spesielt for premature?

 • Vi har ikke funnet noen studier som kan si noe om dette på en god måte.

 

«Kjenner meg veldig igjen i historien din Siri 🙂 Jeg er sta og fighter jeg også! Ting tar litt lenger tid, men jeg klarer det jeg vil! Vi skal ha tro på oss selv :)»

 • Vi takker Siri for at hun stilte opp på seminaret, og det er supert med slike tilbakemeldinger! Vi ønsket å ha med en representant for de premature nettopp for at dere skulle kunne kjenne dere igjen. Lykke til videre til deg også!